O aplikácii

Turistický portál umožňuje návštevníkom dolnej Oravy vyhľadávať rôzne informácie o území, napríklad turistické zaujímavosti, ubytovacie možnosti, bankové služby, reštaurácie, kultúrne pamiatky a kultúrne akcie. Pre milovníkov športu stránky poskytujú informácie o možnostiach športového vyžitia. V prípade nutnosti možno tiež dohľadať sídla inštitúcií ako sú nemocnice, polícia a úrady.

Taktiež možno nad mapou vyhľadávať trasy pre auto, cyklo a pešiu turistiku. Trasy možno vytvoriť jednoduchým navolením prejazdných alebo priechodzích bodov. K takto zvoleným trasám sa automaticky vypočíta profil a dĺžka trasy. Je umožnený import trás do GPX.

K trasám sú taktiež vybraté rôzne turistické zaujímavosti, reštaurácie atd. nachádzajúce sa blízko trasy. Tieto informácie sú v mape vyznačené bodmi. Podrobný popis k jednotlivým bodom (otváracie hodiny reštaurácií, múzeí atd.) sa získajú kliknutím na daný bod.

Program cezhraničnej spolupráce, Európský fond regionálného rozvoja, Euroregion Bílé Karapaty
Fond Mikroprojektů

About application

Visitors of tourist portal can locate a variety of information about Dolny Kubin, such as tourist attractions, accommodation options, banking services, restaurants, cultural attractions and cultural events. For lovers of sports sites provide information about sports possibilities. If necessary, you can also locate hospitals, police and authorities

You can also search over a map auto trails, biking trails and hiking trails. By entering a series of transit points , you can create a route. To these selected routes are automatically calculated profile and the length. It is possible export routes to GPX

To the routes are also selected various tourist attractions, restaurants, etc. lying near the route.

These informations are marked on the map points. Detailed descriptions of the individual points (the opening hours of restaurants, cinema, etc.) can be obtained by tapping on the point.

Program cezhraničnej spolupráce, Európský fond regionálného rozvoja, Euroregion Bílé Karapaty
Micro-Project Fund

Information

Touristisches Portal der Region Vsetinsko erhaltet verschiedene Informationen über Sehenswürdigkeiten, Unterkünfte, Bankdienstleistungen, Restauranten, Kulturdenkmäler und Veranstaltungen. Für die Sport-Liebhaber gibt es viel Informationen über Sportaktivitäten. Wenn man in Not ist, kann man auch verschiedene Institutionen finden, wie zum Beispiel Krankenhäuser, Polizei oder Ämte.

Es ist möglich auch Routen für Auto, Fahrrad oder zu Fuss berechnen. Man bekommt automatisch auch die Länge und das Profil der Route. Die Route kann man in GPX format exportieren.

Alle Sehenswürdigkeiten und andere Objekte, die sich nah der Route befinden, werden in der Karte markiert. Detaillierte Informationen über das Objekt bekommt man nach dem Klick auf das Punkt in der Karte.

Program cezhraničnej spolupráce, Európský fond regionálného rozvoja, Euroregion Bílé Karapaty
Micro-Project Fund